SOLICITUD D'ALTA A L'UNIÓ DE COMERÇ DE VILA-REAL - UCOVI

De conformitat amb quant disposen els Estatuts d'esta Associació, sol·licite l'ingrés com a soci en la mateixa, en les condicions que determinen els estatuts, altres normes establides i disposicions legals vigents.

IDENTIFICACIÓ

Cognoms i Nom / Raó Social*
NIF*
Domicili Fiscal (dirección, población, código postal)*
Representant*
DIN (del representante)*
Teléfon/s del comerç*

Móbil*

Correu electrónic*
Página web
Enllaços a reds socials del comerç

ACTIVITAT

Nom comercial*
Activitat económica (Descripción y Epígrafe)
Activitat económica (Descripción y Epígrafe)
Activitat económica (Descripción y Epígrafe)
Domicili de l'activitat (direcció, població, códic postal)*

Envía el logo del comerç


OBSERVACIONS

S'informa que les dades inclosos en el present document formaran part d'un fitxer propietat d'UCOVI destinat a tractar les dades continguts en ell, imprescindibles per al desenrotllament de les activitats professionals i comercials, responsabilitat d'UCOVI

A este efecte d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició de què siga titular, podrà fer-ho per mitjà de notificació a UCOVI d'acord amb allò que s'ha establit establit en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

*Camp obligatori